SK  |  EN
Poskytujeme komplexné služby, od malých až po veľké a zložité projekty, pre organizácie verejného aj súkromného sektora a tisícky používateľov na celom Slovensku. Kvalita a portfólio našich služieb umožňujú rýchlu, efektívnu a úspešnú realizáciu projektov a následne rýchlu návratnosť investícií.

Služby

Projektový manažment

Profesionálne vedenie projektov na báze uznávaných metodických postupov  s dôrazom na proaktívny prístup, predvídanie a eliminovanie potenciálnych problémov. Ctíme si detailné plánovanie úloh a zdrojov, dôsledný controlling a zabezpečenie dokladovateľnosti.  Dôsledným proaktívnym prístupom a absolútnou koncentráciou na projekt dosahujeme plánované ciele.

Analýza

Analýza súčasného stavu v požadovanom rozsahu z vecného, procesného, technického, organizačného aj legislatívneho pohľadu. Súčasný stav podrobne dokumentujeme na základe stretnutí s odbornými pracovníkmi zákazníkov a štúdia príslušných podkladov. Súčasťou tejto fázy môže byť aj tvorba katalógu požiadaviek na budúce riešenie.  

Špecifikácia riešenia

Podrobný návrh a špecifikácia budúceho riešenia, ktoré vychádza z analýzy súčasného stavu, prípadne katalógu požiadaviek. Využívame rôzne formalizované postupy, metódy a nástroje, akými sú napríklad Unified Modeling Language a Enterprise Architect. Súčasťou špecifikácie sú modely navrhovaných riešení. Špecifikácia tvorí podklad pre následnú implementáciu nového riešenia.

Špecifikácia infraštruktúry

Podrobný návrh a špecifikácia systémovej a technickej infraštruktúry budúceho riešenia pre  požadované prostredia, napríklad produkčné, testovacie, alebo školiace.  Špecifikácia infraštruktúry musí zohľadniť všetky požiadavky na výkonnosť, dostupnosť, škálovateľnosť, bezpečnosť a minimalizáciu prevádzkových nákladov komplexných HW/SW prostredí.

Kastomizácia

Prispôsobenie štandardného riešenia v danej oblasti požiadavkám projektu na základe špecifikácie riešenia. Rozsah kastomizácie je daný mierou odchýlky od štandardného riešenia. Kastomizácia štandardného riešenia je preferovaný, veľmi efektívny a rýchly spôsob dodávky požadovaného riešenia.

Vývoj

Ak požiadavky na nové riešenie presahujú v niektorých oblastiach možnosti kastomizácie, prípadne niektoré funkcionality nie sú v štandardnom riešení vôbec obsiahnuté, je potrebné tieto časti vyvinúť. Agilné vývojárske tímy zabezpečujú vývoj softvérového diela v spolupráci s analytikmi, architektmi a testovacími tímami s cieľom maximálnej kvality nového riešenia.

Inštalácia

Zabezpečenie korektnej inštalácie všetkých základných softvérových produktov  potrebných pre prevádzku nového riešenia. Môže ísť o  nové riešenie vyvinuté kastomizáciou, ale aj vývojom na mieru. Inštalácia prebieha v spolupráci s prevádzkovateľom technickej infraštruktúry vo všetkých požadovaných prostrediach.

Integrácia

Integrácia s externými systémami a aplikáciami je nutná vo väčšine projektov a často hrá rozhodujúcu úlohu pre úspešnosť celého projektu. Preto kladie dôraz na korektný  a efektívny návrh integračných rozhraní v spolupráci s dodávateľmi a na ich kvalitnú implementáciu. Rovnako sa sústreďujeme aj na využívanie štandardizovaných, prípadne certifikovaných rozhraní.

Migrácia

Migrácia dát z jedného alebo viacerých predchádzajúcich systémov do nového riešenia je typickou súčasťou projektov. Od kvality migrácie závisí v mnohom spokojnosť používateľov. Dôsledne využívame štandardizované postupy pri analýze, návrhu a realizácii migrácie, tak aby sme dosiahli maximálnu kvalitu migrovaných dát.

Testovanie

Kvalitné testovacie scenáre, ich vykonanie a vyhodnotenie vo viacerých cykloch zabezpečujú budúcu akceptáciu celého diela. Testovanie, ako jedna z metód na zabezpečenie kvality,  je súčasťou každého projektu. Využívame všetky typy testovania – funkčné, integračné, penetračné, alebo záťažové. Okrem manuálnych testov sa využívajú aj nástroje na automatizované testovanie.

Školenia

Zabezpečujeme školenie v rôznych formách a rozsahu – intenzívne osobné školenia pre kľúčových používateľov a administrátorov, školenia pre bežných používateľov, informačné školenia pre vedúcich pracovníkov. Intenzívne využívame aj metódy a postupy e-learningu. Kvalitné školenia sú nevyhnutné pre akceptáciu a spokojnosť používateľov s dodaným dielom.

Roll-Out

Rozhodujúca aktivita pre spustenie systému do produkčnej prevádzky musí byť kvalitne zabezpečená po stránke technickej, organizačnej aj školiacej. Vyžaduje si sústredenú činnosť realizačného tímu v spolupráci so zákazníkom, respektíve prevádzkovateľom nového systému. Nevyhnutnou súčasťou je dôsledná informovanosť používateľov o novom systéme.

Servis, optimalizácia, rozvoj

Po dohode so zákazníkom zabezpečuje dohodnuté SLA na úrovni agilnej first-, second- alebo third-level podpory. Na základe skúseností používateľov z prevádzky optimalizujeme systém z rôznych hľadísk, čím sa zvyšuje akceptácia nového systému. Rozvoj systému v menšom alebo väčšom rozsahu realizujeme napríklad z dôvodu legislatívnych zmien, alebo integrácie na ďalšie systémy.

Mám záujem o pracovnú pozíciu:

Projektový manažér v oblasti IT projektov

* meno a priezvisko

* e-mailová adresa

telefónne číslo

* životopis

poznámka