SK  |  EN
Založenie výskumného centra pre analýzu a ochranu dát
Cieľom projektu je zriadenie centra excelentnosti európskeho významu a jeho vedecký manažment v zmysle najlepšej zahraničnej praxe.

Realizácia projektu

Úlohou výskumného centra je zabezpečovať efektívnu a dlhodobú spoluprácu medzi partnermi projektu a zároveň jeho prepojenie s existujúcimi centrami excelentnosti podporenými v rámci Operačného programu Výskum a vývoj na STU.

Realizácia sa začala v roku 2014 a následný výskum a zber dát budú do roku 2020, pričom do projektu sa zapojilo viacej ako 1 100 ľudí.

loga2

Založenie výskumného centra
pre analýzu a ochranu dát

ITMS kód projektu 26240120037
Operačný program Výskum a vývoj spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu
Trvanie projektu 04/2014 – 09/2015

Projektoví partneri
Prijímateľ IBM International Services Centre, s. r. o.
Partneri Slovenská technická univerzita v Bratislave a DWC Slovakia, a. s.

Miesta realizácie
Mlynské nivy 49, Bratislava
Vazovova 5 a Ilkovičova 3, Bratislava
Mlynské nivy 71, Bratislava

Anglická verzia popisu projektu

Založenie, rozvoj a vedecký manažment výskumného centra pre analýzu a ochranu dát

Hlavným cieľom výskumného zámeru je aplikovať získané vedomosti a infraštruktúru v riešeniach nových výskumných oblastí súvisiacich s témami, akými sú smart life a život v smart city, tak, aby sa zabezpečila vysoká kvalita života v modernej spoločnosti.

Medzi základné témy patrí zlepšenie a informatizácia riešení životných situácií občana. Cieľom je vytvoriť príležitosti a vhodné nástroje na využívanie technologických zariadení občanov, ktorí každodenne používajú inteligentné telefóny, tablety alebo počítače.

Návrh a tvorba koncepcie integrovaného manažmentu mesta poskytne zjednodušenie riešenia oficiálnych žiadostí, transfer dokumentov, komunikáciu medzi mestom a verejnosťou alebo poskytne občanom vlastné cloudové vybavenie pre certifikované uchovávanie úradných dokumentov v elektronickej podobe. Prostredníctvom vytvorených sietí senzorov sa budú sústreďovať environmentálne a doplňujúce údaje, čo prispeje k zlepšeniu vonkajších aktivít a životného prostredia. Vytvorením obrazu existujúceho stavu znečistenia, prachu, hluku, úniku tepla, veľkej koncentrácie vody alebo nebezpečných plynov bude možné uskutočniť okamžité zásahy na zabezpečenie zdravia a bezpečnosti občanov.

Jedným z ďalších cieľov projektu je vytvorenie doplnkovej infraštruktúry na realizáciu výskumných aktivít v oblasti smart city a smart life. To zahŕňa vývoj a implementáciu modulov platformy smart city, návrh a vývoj nástrojov na komunikáciu občanov s platformou a jej aplikácie na zlepšenie života v oblasti riešenia životných udalostí občanov v meste a vytvorenie informačného priestoru pre ďalšie služby, zdravotníctvo, dopravu, energetiku, cestovný ruch a iné.

Výskumné stredisko pre analýzu a ochranu dát, realizované v spolupráci s IBM International Service Center, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a DWC Slovakia spolu s pilotnými výskumnými úlohami, bolo zo strategického hľadiska začiatkom budovania komplexnej infraštruktúry slúžiacej na náročné výskumné a vývojové aktivity s orientáciou na bezpečnosť mobilných dát.

Výskumná práca bola rozdelená do pracovných balíkov spolu s externým výskumom, v ktorom boli analyzované oblasti bezpečnosti údajov denne ovplyvňujúce verejný život. Bezpečnosť údajov je jedným z problémov, ktoré rezonujú v oblasti vývoja IT a hardvéru, pokiaľ ide o každodenné používanie desiatok alebo stoviek miliónov osobných zariadení (inteligentné telefóny, telemedicína, elektronická verejná správa, sociálne siete atď.) občanov EÚ.

Informačné technológie sú v čoraz väčšej miere využívané pri informatizácii systémov a služieb prakticky v každej oblasti ľudskej činnosti. Pri činnosti systémov, resp. poskytovaní služieb je daná služba realizovaná často za účasti viacerých aktérov, často vrátane zákazníka, ktorí vykonávajú jednotlivé na seba nadväzujúce aktivity, koordinovane sa správajú tak, aby bol prostredníctvom sledu aktivít dosiahnutý výsledok. Takýto sled aktivít nazývame súhrnne workflow proces WP – pracovný balík.

Projekt obsahuje nasledovné aktivity

Spracovanie procesov a profilov správania

Energeticky efektívna detekcia intrúzií a chýb

Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia v mobilných zariadeniach

Biometrické rozpoznávanie

Monitorovanie biofyzikálnych veličín

WP1. Spracovanie procesov a profilov správania

V oblasti WP1 bolo hlavnou úlohou zamerať sa práve na otázky process mining, process discovery a process learning, ktorých výsledkom je automatické, adaptívne, resp. počítačom podporované generovanie informačného systému na riadenie procesov (business process management system), resp. systému na podporu rozhodovania (decision support system). Na účely overenia metód a algoritmov boli v rámci realizácie WP1 zvolené aplikačné oblasti procesov vo verejnej správe a v súkromnej sfére.

WP2. Energeticky efektívna detekcia intrúzií a chýb

Detekcia správania je náročná z pohľadu energetickej náročnosti. V rámci tohto pracovného balíka sme implementovali aplikáciu FunFi, ktorá nám dovoľuje zbierať rôzne sieťové, ako aj lokačné dáta používateľov, ktorí sa zapojili do experimentu. Na základe zozbieraných dát sme navrhli, zanalyzovali a otestovali algoritmus na predikciu správania používateľov so zameraním na predikciu pohybu používateľov. Odklonenie používateľa od predikovaného pohybu je možné chápať ako chybu, ktorú je tiež potrebné detegovať. Na rozdiel od iných prístupov náš spôsob detekcie je založený na jednorazovom výpočte pravdepodobnosti pohybu, tieto pravdepodobnosti ostávajú nezmenené a táto vlastnosť výrazne zjednodušuje implementáciu webových služieb. Okrem predikcie pohybu sme navrhli spôsob mapovania lokácií WiFi routerov na logické adresy. Toto nám umožňuje zistenie polohy používateľa na základe WiFi routera.

WP3. Informačná bezpečnosť a ochrana súkromia v mobilných zariadeniach

Mobilné zariadenia si získavajú čoraz väčšiu popularitu a transformujú celé odvetvie informačných a komunikačných technológií. S pozitívnymi zmenami prichádzajú ruka v ruke aj nové formy počítačovej kriminality a zneužívanie získaných údajov. Osobné a citlivé údaje uložené v mobilných zariadeniach nemajú dostatočnú ochranu. Navyše samotné mobilné zariadenia generujú citlivé údaje, ako sú napríklad informácie o pozícii a pohybe používateľa. Príčiny úniku všetkých takýchto privátnych údajov zo zariadenia môžu byť neúmyselné, ako sú napríklad slabé programátorské praktiky, ako aj úmyselné – malware, cielené útoky, reklamné či marketingové sledovanie.

WP4. Biometrické rozpoznávanie

Problematika tvorby biometrického rozpoznávacieho systému, ktorou sa projekt zaoberal, zahrnovala viacero samostatných oblastí výskumu. Bolo nutné implementovať komplexný rozpoznávací systém zložený z modulu predspracovania vstupného obrazu, modulu extrakcie príznakov a klasifikačného modulu. Metódy zvolené pre uvedené moduly sú sofistikované metódy strojového učenia. Boli optimalizované parametre jednotlivých metód na zvýšenie rozpoznávacej úspešnosti a schopnosť pracovať v reálnom čase.

WP5. Monitorovanie biofyzikálnych veličín

Moderné senzorické siete sú založené na najnovších technológiách bezdrôtového prenosu dát, ktoré boli zbierané na detašovaných lokalitách či napomáhajú udržiavanie ľudského zdravia. Vďaka svojim možnostiam poskytujú široké spektrum v rozsahu biometrie a zdravotnej starostlivosti, životného prostredia, inteligentných budov, v automobilovom priemysle i ďalších ekonomicky významných odvetviach. Pri zbere dát sa kladie vysoký dôraz na zabezpečenie čistoty a bezporuchovosti vstupného signálu. Zabezpečenie prenosu dát na základnej úrovni medzi senzorickými jednotkami v súčasnosti predstavuje jeden z kľúčových bodov integrity prenosu informácií. Dynamický rozvoj senzorických prvkov a systémov je ovplyvnený novými materiálmi, výkonnými mikroprocesormi, významným progresom v oblasti organických materiálov, využitím známych polovodičov v nových oblastiach a podobne. Dôležitosť a bezpečnosť snímania veľkého objemu dát a dosiahnutie bezpečnosti siete už v základoch je už dnes významným doplňujúcim faktorom bezpečnosti a ochrany dát.

Štruktúra výskumného centra pre analýzu a ochranu dát

IBM International Services Centre, s. r. o.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

DWC Slovakia, a. s.

Tím predstaviteľov všetkých partnerov konzorcia skoordinoval vstupy a dospel k finálnemu textu. Členovia boli Igor Kazlov (IBM), Martin Donoval (STU), Gabriel Juhás (STU), Martin Vívodik (IBM), Martin Domin (DWC), Martin Drozda (STU), Michal Šramka (STU), Dominik Sopiak (STU) a Peter Satury (DWC).

Výsledky výskumu
• Dátová bezpečnosť v modernom meste
• Bezpečná sieť (biometrická, ekologická)
• Správanie modelov a vzorov
• Integrovaný modulárny systém ponúkajúci široké spektrum mestskej správy
• Kvalita života

Komerčné výsledky
• Platforma pre použitie v iných mestách (upravená platforma pre 100 000 obyvateľov)
• Cloud platforma pre malé mestá (implementácia vo viacerých mestách)

Ciele projektu
• Tok dokumentov v miestnej samospráve, tok dokumentov v zdravotníctve
• Tok dokumentov v životných situáciách v meste
• Otvorenie štandardných údajov pre ďalšie použitie

Realizácia projektu v jednotlivých rokoch

2014

1. Príprava podkladov pre verejné obstarávanie
2. Realizácia prieskumov trhu
3. Vytvorenie vzorových materiálov, návrh dizajnu, grafický návrh
4. Príprava vzorových dokumentov
5. Vytvorenie webových stránok u prijímateľa aj oboch partnerov

2015

1. Vytvorenie pracovných skupín pre jednotlivé pracovné balíky a výstupy projektu
2. Realizácia aktivít v rámci pilotnej fázy výskumu
3. Schválenie všetkých potrebných dokumentov v súvislosti so založením Výskumného centra
4. Príprava a absolvovanie tlačovej konferencie, vydanie tlačovej správy

2016

1. Realizácia projektu
2. Publicita a informovanosť boli vykonané v plnom rozsahu
3. Spolupráca medzi partnermi zapojenými do projektu pokračuje aj po realizácii projektu

2017 – 2018

Vďaka úspešne zrealizovanému projektu bola nadviazaná spolupráca medzi partnermi zapojenými do projektu, ktorá pokračuje aj po skončení realizácie aktivít projektu. Nazbierané údaje počas projektu sú uchované a je možné s nimi ďalej pracovať. Tieto aktivity budú viesť k naplneniu merateľných ukazovateľov dosahu.

V monitorovacom období došlo k naplneniu merateľného ukazovateľa dosahu projektu, konkrétne počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov – muži. Partner projektu STU prijal v súvislosti s projektom do zamestnania zamestnanca, ktorého pracovná zmluva je v prílohe Monitorovacej správy. Splnenie ostatných dosahových ukazovateľov projektu je naplánované v ďalšom období.

V sledovanom období boli formálne schválené vedením projektu a organizácií partnerov všetky potrebné dokumenty súvisiace so založením Výskumného centra v súlade s projektom a plánovanými výstupmi projektu. Všetky dokumenty centra boli implementované do praxe .V rámci pilotnej fázy výskumu sa výskumníci a odborní pracovníci naďalej venovali štúdiu odbornej literatúry, návrhom experimentov a metodických postupov a následne analýzam a celkovému testovaniu a vyhodnocovaniu výsledkov. Vytvorené pracovné skupiny pre jednotlivé pracovné balíky a výstupy projektu pracovali naďalej na plnení úloh a na dokončení výskumných aktivít , pričom v rámci pilotnej fázy excelentného výskumu má každá aplikácia naďalej svoj tím. Na realizácii aktivít v rámci pilotnej fázy výskumu sa podieľal odborný personál všetkých partnerov v súlade s interným rozdelením pracovných úloh podľa zmluvy o partnerstve a opisu projektu.

Mám záujem o pracovnú pozíciu:

Projektový manažér v oblasti IT projektov

* meno a priezvisko

* e-mailová adresa

telefónne číslo

* životopis

poznámka