SK  |  EN

Odborné aplikácie sú samostatné funkčné celky so špecifickou funkcionalitou pre danú oblasť alebo typy dokumentov. Sú určené na automatizáciu komplexných procesov, kde sa pracuje s papierovými dokumentmi alebo inými formami obsahu, pričom je potrebná aj integrácia s externými systémami.

Aplikácie

Automatizovaná správa registratúry

Sofistikovaná a v praxi mnohonásobne overená aplikácia pre automatizovanú správu registratúry. Vhodná pre všetky typy organizácií – od malých až po veľké, geograficky členené organizácie so zložitou štruktúrou, veľkým počtom pracovníkov a dokumentov. Plná procesná podpora, komplexná funkcionalita a rýchla implementácia charakterizujú túto aplikáciu.

GDPR Suite

Naše softvérové riešenie problematiky GDPR poskytuje komplexnú správu celého cyklu ochrany osobných údajov v oblasti správy zdrojových systémov od úvodnej analýzy až po prevádzku a tak prináša súlad so zákonom prostredníctvom kombinácie metodických a IT prostriedkov. Osobné údaje v dátových zdrojoch identifikujeme pomocou pokročilej analytiky vstupných dát a metód strojového učenia. Výsledkom je konsolidovaný pohľad na zdrojové systémy a osobné údaje v nich s výraznou úsporou nákladov.
www.gdprsuite.sk

EntSearch

Pomocou softvérového nástroja EntSearch vždy nájdete potrebné informácie, ku ktorým máte oprávnenie, v dátach celej organizácie. Vyhľadávanie prebieha nad rôznymi dátovými zdrojmi, s podporou rôznych typov dokumentov uložených napr. v Sharepointe, Fabasofte, relačných databázach až po web stránky a email. Vyhľadávač natívne podporuje Slovenský jazyk, bez nutnosti použitia diakritiky a s automatickou podporou synonymických slovníkov.
www.entsearch.sk

Dokumentácia ISO

Aplikácia zabezpečuje automatizovanú podporu, tvorbu, údržbu a správu dokumentácie systému manažmentu kvality (SMK) a procesy pre evidenciu, spracovanie a riešenie nezhôd, nápravných a preventívnych opatrení v rámci SMK.  Pokrýva kompletný životný cyklus dokumentov SMK a  uvedených procesov.

Dátový archív

Aplikácia umožňuje úplnú digitalizáciu existujúcej projektovej dokumentácie v papierovej podobe a jej bezpečné uchovávanie v digitálnej forme, so zachovaním informácie o pôvodnom označovaní, mieste uloženia fyzickej formy a lokalizácii realizácie projektových prác. Takisto umožňuje automatizované preberanie digitálnej formy dokumentácie do systému a efektívne vyhľadávanie v dátovom archíve.

Manažment zmlúv

Komplexná evidencia, tvorba a spracovanie všetkých typov zmlúv a dodatkov, s ktorými organizácia pracuje. Elektronizácia procesu tvorby nových zmlúv a dodatkov na základe preddefinovaných šablón podľa typu zmluvy, ich pripomienkovanie, schvaľovanie a publikovanie. Vytvorenie centrálneho úložiska (registra) zmlúv, podpora integrácie na ERP systém.

Objednávky

Aplikácia podporuje evidenciu, tvorbu a procesné spracovanie všetkých typov požiadaviek na objednávky. Umožňuje vytvorenie požiadavky na objednávku žiadateľom, jej schválenie v súlade s internými predpismi organizácie, predbežnú finančnú kontrolu a odoslanie objednávky dodávateľovi. Aplikácia môže byť integrovaná s ERP systémom.

Spracovanie doručených faktúr

Plne elektronické spracovanie celého životného cyklu doručených faktúr – od ich evidencie vrátane skenovania, cez overenie formálnej správnosti, overenie vecnej správnosti a rozúčtovanie na nákladové štruktúry, schválenie až po zaúčtovanie v ERP systéme. Aplikácia urýchľuje proces spracovania doručených faktúr, umožňuje efektívny controlling a vyhodnotenie celého procesu.

Materiály na pripomienkovanie

Aplikácia podporuje elektronický obeh materiálov na pripomienkovanie, ich vytváranie, pripomienkovanie, odsúhlasovanie, schvaľovanie a modifikáciu. Významným spôsobom podporuje procesné riadenie organizácie, uľahčuje a sprehľadňuje manipuláciu s rôznymi materiálmi podliehajúcimi pripomienkovaniu.

Evidencia objektov

Komplexná evidencia objektov – nehnuteľností, vo vlastníctve organizácie. Okrem základných údajov o nehnuteľnosti zhromažďuje aplikácia údaje o kapacite, hierarchických vzťahoch, využití, ekonomické, majetkové, účtovné a finančné informácie, personálne údaje, grafické údaje a súvisiace dokumenty.

Porady a úlohy

Aplikácia podporuje riadiacu a kontrolnú činnosť vedúcich pracovníkov v oblasti zadávania a sledovania pracovných úloh a porád. Umožňuje vedúcim pracovníkom plánovať a realizovať porady, zadávať úlohy riešiteľom, sledovať a vyhodnocovať ich riešenie. Riešiteľov upozorňuje na pridelené pracovné úlohy a poskytuje všetky podklady pre riešenie.

Cestovné príkazy

Evidencia, tvorba a procesné spracovanie tuzemských aj zahraničných cestovných príkazov so zohľadnením legislatívnych požiadaviek a schvaľovacích postupov v organizácii.  Aplikácia v rámci procesu spracovania podporuje všetky potrebné činnosti s cestovnými príkazmi pred uskutočnením pracovnej cesty, ako aj po jej ukončení. Môže byť integrovaná na ERP systém.

Žiadanky

Evidencia, tvorba a spracovanie žiadaniek o motorové vozidlo. Podporuje procesné riadenie organizácie, uľahčuje a sprehľadňuje manipuláciu so žiadankami. Podporuje elektronické spracovanie (založenie, schválenie, avízo) žiadanky na prepravu a jej centrálnu evidenciu. Poskytuje informácie o počte žiadaniek za určité obdobie a o jednotlivých žiadankách v reálnom čase.

Dovolenky, priepustky

Komplexná evidencia, tvorba a procesné spracovanie žiadostí o dovolenku so zohľadnením hierarchického organizačného členenia a schvaľovacích postupov v organizácii. Významným spôsobom podporuje procesné riadenie organizácie, urýchľuje a sprehľadňuje manipuláciu s dovolenkovými lístkami. Aplikácia môže byť prepojená na ERP systém.

Jednotný obeh dokumentov

Univerzálny systém pre tvorbu, uchovávanie a procesné spracovanie veľkého množstva rôznych typov dokumentov. Umožňuje definovať jedno- alebo viacúrovňovú klasifikáciu dokumentov,  šablóny dokumentov a špecifické metadáta pre jednotlivé typy dokumentov, šablóny procesov a ich prípustnosť, resp. povinnosť v relácii ku typom dokumentov a vysokú mieru dokladovateľnosti.

Mám záujem o pracovnú pozíciu:

Projektový manažér v oblasti IT projektov

* meno a priezvisko

* e-mailová adresa

telefónne číslo

* životopis

poznámka